ÒíÇÑÉ ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ãÍãÏ áÈíÈ ÓÇáã Çáí æÍÏÉ ÇáÈÑæÊíæã ÈßáíÉ ÇáØÈ - ÌÇãÚÉ ßÇÑæáíäÇ ÇáÌäæÈíÉ  
   
  Download  
     
     
     
  ÒíÇÑÉ ÇáÇÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ãÍãÏ áÈíÈ ÓÇáã Çáí ãÑßÒ ÃÈÍÇË ÇáÚáæã ÇáÚÕÈíÉ ÈÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ  
     
  Download  
     
     
 
Prof. Mohamed L. Salem’s visit to  Medical College of Georgia, Georgia Regents University, USA from December 2-3- 
2014
 
  Download